SZEMERÉDY PÁL
(1927-2012)


A 2012. február 28-i temetésen elhangzott búcsúztató

Tisztelt Gyászoló Család!
Kedves Búcsúzó Kollégák!


Munkatársunkat, barátunkat, dr. Szemerédy Pált búcsúztatjuk most, rá emlékezünk, a műszertervező fizikusra, a geofizikus kutatóra, a tanszéki közösség egyik legrégebbi összefogójára, a tanárra, az örök útkeresőre.

1927-ben született, az egyetemen 1952-ben végzett fizikusként, tehát jószerivel a geofizikusok azon, mondhatni eötvösi nemzedékéhez tartozott, akik már akkor geofizikával foglalkoztak, amikor ilyen diplomát még nem is lehetett szerezni hazánkban. Egyed professzor úr hívta maga mellé az akkor még teljesen új tanszékre, ő mutatott irányt a fiatal kutatónak, aki munkájával, szemléletével akkor és később is a fizikusi, az elektronikai, valamelyest a mérnöki gondolkodásmódot képviselte a munkatársi gárdában. Az első geofizikus évfolyamok fizika laborasszisztenseként indult pályája tanári része, majd a geofizikus laboratóriumi gyakorlatokat vezette, tanítványai máig emlékezhetnek a Múzeum körúti mérésekre a Sterneck-ingával, a rázópadokkal, és más, sokszor már általa tervezett mérőeszközökkel. A geológus hallgatók matematika és fizika oktatójaként szigorúsága legendás volt, ennek emlékét máig jó hangulatú geológus nóták őrzik.

Már Egyed professzor kutató-asszisztenseként is megmutatkozott, és egész pályáján végigkísérte az, hogy érdeklődése elsősorban a műszerek, az elektronikus eszközök tervezése, továbbfejlesztése, javítása felé mutatott. Az általa tervezett és épített protonprecessziós magnetométer első változata még csak laboratóriumban, obszervatóriumi körülmények között működött szekrénnyi méretével és elektroncsöveivel, de addig nem nyughatott, amíg meg nem alkotta e műszer tranzisztoros, már terepi mérésre is alkalmas változatát. Talán élete végéig sajnálta – joggal – hogy a számos érdeklődés ellenére ezen eszköz nem került gyártásba, de a Balaton első és máig egyetlen felmérése ezzel a műszerrel történt meg. Ezzel egyik megalapozója volt a tanszék immár több évtizedes Balaton-kutatásának is.

Egyed professzor javaslatára még a lemeztektonika általánosan elfogadottá válását megelőzően kezdett a földmágnesség egy másik területével, a paleomágnességgel foglalkozni. Ismét a műszerfejlesztés irányába indult, előbb a kőzetek mágnesezettségét meghatározó berendezést, később pedig váltóáramú lemágnesező eszközt tervezett és épített.

A hatvanas évek első harmadától érdeklődése és tevékenysége a felsőlégkör, az ionoszféra kutatása irányába fordult. Villám- (szferiksz-) detektort, később whistler-detektort tervezett és épített – a régi kollégák máig emlékezhetnek a szűk Múzeum körúti folyosókon fel-felhangzó whistler-jelekre, amelyből tudhatták, hogy Pali kísérletei jól folynak. Kutatásai nyomán napjainkig működik tanszékünk Űrkutató csoportja, amely a legutóbbi időkben ismét az általa annyira kedvelt felsőlégkör-fizikai, hullámterjedési területen ér el egyre több, nemzetközileg is jól jegyzett eredményt. Bár utóbb foglalkozott mélyfúrással, nukleáris-mágneses karotázsszonda-tervezéssel is, a későbbi generációk, így a mi számunkra is az a tanár maradt, aki kezdetben a földmágnesség, később a Föld körüli térség fizikájának ismereteibe minket bevezetett, ez utóbbi tárgyat több évtizeden át, nyugdíjazásáig oktatva.

Tudományos eredménye, pályája mögött számunkra, a fiatalabb generáció számára csak fel-felsejlik kísérletező, néha kicsit vagány, a dzsessz-zenészettel is megpróbálkozó, néha a körülményekkel, nehézségekkel viaskodó bensője. Számunkra már csak sejthető volt a szerető család támogatása, ami körülvette őt a végsőkig, az utolsó percekig. Így állunk most ravatalánál, elvesztésén érzett szomorúságunkat pedig csak részben oldja annak tudata, hogy kollégái, tanítványai, pályatársai lehettünk, vele beszélgethettünk, alkothattunk. Büszkék lehetünk viszont arra, hogy minden kutatási, érdeklődési irányát ma is műveljük, művét továbbvisszük.

Pali bátyám, nyugodj békében!


(Drahos Dezső, Habár Rita, Horváth Ferenc, Márton Péter és Mindszenty Andrea visszaemlékezései alapján összeállította Timár Gábor)